Pg. 11 Bemesting van Lietsjies

Dit is belangrik dat jong, uitgeplante borne nie te gou bemes word nie. Hulle meet eers geed gevestig wees en sterk
begin groei voordat enige toedienings gemaak behoort te word, verskieslik na ongeveer een jaar. Bemestingstowwe
meet ender geen omstandighede teenaan die stam van die jong borne toegedien word nie.

Kunsmis meet egalig ongeveer 0,2 m van die stam tot ongeveer 0,5 m buite die drup van die boom uitgestrooi word. Aangesien die lietsjieboom baie gevoelig vir wortelbeskadiging is, meet bemesting dus net voor ‘n ligte, beheerde
besproeiing toegedien word. Dit is nie wenslik dat bemestingstowwe ingewerk word nie.

Powered by BetterDocs