Pg. 11-16 Evaluasie van Genotipes in the Suid-Afrikaanse Lietsjieteelprogram

Vanaf 1993 – 1996 is ‘n genebron bestaande uit 22 cultivars en nege seleksies geevalueer om geskikte teelouers vir ‘n Suid-Afrikaanse lietsjieteelprogram te identifiseer. Opbrengsdata, uitwendige kenmerke, morfo/ogiese eienskappe en inwendige kwaliteitstoetse is vir die genotipes bepaal. Groot variasie ten opsigte van alle eienskappe wat ondersoek is, kom voor. Hierdie variasie skep die geleentheid om deur middel van oopbestuiwing en gekontroleerde kruisteling nuwe, verbeterde cultivars te ontwikkel. 

‘n Korrelasie is gevind tussen lae en variërende oesopbrengste in sekere seisoene en heersende klimaatstoestande. Opbrengste was nadelig beiiwloed tydens warm, nat winters en gedurende lentemaande met droe en baie warm toestande. Die prestasie van cultivars onder verskillende omgewingstoestande sal vanaf die 1997/98 seisoen geevalueer word wanneer die Fase II aanplantings hulle eerste noemenswaardige oes sal lewer.

Powered by BetterDocs