Pg. 9 Grondvoorbereiding vir Lietsjies

‘n Lietsjie-aanplanting is ‘n langtermynbelegging. Dit is ‘n hoe-inkomstegewas wat in die beginstadium ‘n hoe kapitaalinset regverdig. Wanneer ‘n nuwe aanplanting beoog word, is dit dus noodsaaklik dat dit vraegtydig en deeglik beplan meet word.

Die eerste en belangrikste stap is om die grand te ondersoek vir geskiktheid met betrekking tot diepte, dreinering en verdigte lae. Dit is wenslik dat die grand minstens 1 to 2 m diep meet wees. Die fisiese geskiktheid van ‘n grond kan slegs geevalueer word deur gate in die land te grawe en die grand te ondersoek.

lndien die grand fisies geskik is vir die verbouing van lietsjies, is dit noodsaaklik dat die grand vroegtydig sorgvuldig voorberei meet word.

‘n Verteenwoordigendegrondmonster van die beoogde board moet hierna vir ontleding geneem word. Dit is wenslik dat die grondmonster minstens nege maande voor aanplanting , maar verkieslik van 12 tot 14 maande voor plant, geneem word. Dit gee die beer voldoende tyd om die grand goed voor te berei, veral indien groat hoeveelhede kalk vereis word.

Powered by BetterDocs