Pg. 12-13 Verwantskap tussen blaarstikstof en die produksie van lietjies

Om hoe produksie van ‘n plant te verseker, is dit noodsaaklik dat beide eksterne faktore (soos klimaat, vogvoorsiening , afwesigheid van siektes en plae en gesonde bewerkingspraktyke) optimaal moet wees. BouId (1986) stel dit verder duidelik dat blaarontledings die beste metode is om die voedingstatus van ‘n plant vas te stel. Huidige gesofistikeerde
instrumentasie en geoutomatiseerde ontledingsmetodes was baie bevorderlik vir hierdie tegniek en gevolglik word dit tans baie algemeen toegepas.
  Voordat blaarontleding egter in die praktyk gebruik kan word, is dit noodsaaklik dat monsterneming gestandardiseer word en verwantskappe tussen peile van toediening, verskillende grondreserwes, ontledingswaardes in die blare en produksie, duidelik vasgestel word. Sodoende kan die optimale norme of drumpelwaardes vir die afsonderlike plantvoedingselement bepaal word (Langenegger & Du Plessis, 1977).
  Die groot waarde van blaarontledings is om tekorte vroegtydig te identifiseer en reg le stel en om te voorkom dat
wanbalanse as gevolg van onoordeelkundige bemesting ontwikkel. Sodoende kan bemesting sinvol en ekonomies toegepas word.

Powered by BetterDocs