Pg. 8-9 Afkeurings van uitvoerlietsjies – 1989/90-seisoen

lnspeksie van uitvoerlietsjies het by vyf inspeksiepunte geskied, naamlik: Jan Smutslughawe, Kaapstadhawe, Tzaneen, Nelpruit en Levubu.

Van die 1,5 miljoen kartonne gei’nspekteer is 5% afgekeur. Die hoofredes vir afkeuring was letsels (49%), oneweredige grootte, nie vol verpak nie en bederf. Op die buitelandse marke is probleme ondervind met bederf asook oor- en onder-swaeling. ‘n Bitter smaak is op sekere besendings waargeneem. Kartonsterkte was nie altyd volgens standaard nie.

Powered by BetterDocs