Pg. 6-8 Lietsjiekultivars en -seleksies in Suid-Afrika

Die beskikbaarheid van vroee en laat kultivars met goeie vrugkwaliteit kan met reg as die grootste enkele beperkende faktor in die Suid-Afrikaanse lietsjiebedryf beskou word. Die oesperiode en beskikbaarheid van /ietsjies in Suid-Afrika duur ongeveer ses tot agt weke. Die periode strek oor ‘n tydperk (rondom Kerstyd) wanneer arbeid, vervoer en berging ‘n probleem is. lndien die produsent ‘n keuse van vroeë en laat kultivars het, sat die oesperiode verleng kan word.
  ‘n Belangrike prioriteit is dus om vroee en/of laat kultivars vir die bedryf te se/ekteer. ‘n Se/eksieprogram waar belowende vroee en laat seleksies by produsente geidentifiseer is en in ‘n evaluasieblok gevestig word, is tans aan die
gang. Belowende oorsese kultivars en se/eksies is by die program ingesluit en word steeds ingevoer om geevalueer te word.
  Die kultivar HLH Mauritius word as norm gebruik in die seleksieprogram. Die belangrikste evalueringspunt is die tyd van rypwording, wat vroeer of later moet wees as die midseisoen-kultivar HLH Mauritius. Beter vrug- en boom-kwaliteit as die norm-kultivar word ook as evaluasiepunte gebruik.
  Die ideaal sou wees om kultivars te tee/ wat aan die behoeftes van die bedryf voldoen en ‘n veredelingsprogram van stapel te stuur. lndien dit moontlik sou wees om belowende tee/ouers te kruis (geen sukses met handbestuiwing), is die fang jeugfase van die saailing maar ‘n enkele probleem.

Powered by BetterDocs