Pg. 17-19 Vordering met Fase II Kultivarevaluasieprogram

Die Lietsjie Fase 11-evaluasieprogramboorde is in vyf van die belangrike lietsjie produserende areas gevestig, nl Hazyview, Malelane, Nelspruit, Levubu en Tzaneen. Die gebiede se langtermyn klimatologiese data word gegee en kortliks bespreek. Elf nuut ingevoerde kultivars, wat nag nie geevalueer is nie, se eienskappe word ook genoem. Boomhoogtes is in die verskillende areas geneem en word met mekaar vergelyk.

Powered by BetterDocs