Pg. 23-25 Swaweldioksiedberoking

Swaweldioksiedgasberoking word ook as ‘n na-oesbehandeling by lietsjies toegepas. Swaweldioksiedberoking is egter ‘n proses wat moeilik beheerbaar is. Die sukses van hierdie tegniek word deur verkskeie faktore soos konsentrasies, temperatuur, tyd, relatiewe humiditeit, swawelkamergrootte, hoeveelheid vrugte, berokingshouers, rypheidsgraad en toelaatbare vlakke beinvloed: Kennis van die berokingstegniek, deeglike beplanning en gekontroleerde toediening is noodsaaklik om beter kwaliteit vars lietsjies te verseker.

Powered by BetterDocs