Pg. 21-23 Beheer van die Grootete van Lietsjiebome deur middel van Snoei en Chemiese Groeireguleerders

Op hierdie stadium, vyf seisoene na aanvang van die projek, kan die gevolgtrekking gemaak word dat boomvolume effektief beheer kan word en dat groei gemanipuleer kan word met snoei of die chemiese groeireguleerder paklobutrasool, asook ‘n kombinasie van beide. Die behandelings het egter tot op hierdie stadium meer variasie in vrugproduksie getoon as die onbehandelde (kontrole) borne. Alhoewel die behandelings meer arbeidsintensief is en hoer insetkostes vereis, is geen negatiewe invloed waargeneem op vruggehalte tussen enige van die behandelings nie. Finale gevolgtrekkings kan eers gemaak word nadat die langtermyneffek van die behandelings en residue van paklobutrasool in vrugte bepaal is.

Die projek kan in die 1993/94 verslagjaar afgesluit word, nadat die komende seisoen se oes ingesamel is en boomgrootte bepaal is.

Powered by BetterDocs