Pg. 6-7 Beheer van Boomgrootte van Lietsjiebome

in hierdie artikel word gerapporteer oor die voorlopige resultate van ‘n projek waar boomgrootte van lietsjiebome beheer is deur middel van snoei en die gebruik van chemiese groeireguleerders, sonder dat opbrengs en vruggehalte negatief beinvloed word. In hierdie stadium, vier seisoene na aanvang van die projek, kan die gevolgtrekking gemaak word dat boomvolume effektief beheer kan word en dat groei konstant gehou en beperk kan word met ‘n snoei-behandeling of die
chemiese groeireguleerder paklobutrazool, asook ‘n kombinasie van beide. Die behandelings het egter tot in hierdie stadium meer variasie getoon in opbrengs as die kontrole borne. Alhoewel die behandelings meer arbeidsintensief is en hoer insetkostes vereis, is geen negatiewe invloed waargeneem op vruggehalte tussen enige van die behandelings nie. Dit is dus nog nie moontlik om in hierdie stadium finale gevolgtrekkings te maak nie, aangesien die langterym effek van die behandelings nog bepaal moet word. Die projek word voortgesit en daar word onder andere beplan om te kyk na residu’s van paklobutrazool in vrugte.

Powered by BetterDocs