Pg. 14-16 Invloed van stikstof-, fosfoor- en kaliumbemestingspeile op produksie en vruggehalte van lietjies*

In twee aangrensende veldproewe is die invloed van verskil/ende peile van N, P en K in ‘n faktoriale proef en vyf peile van stikstof in ‘n ewekansige blokontwerpproef op die produksie en vruggehalte van volwasse lietsjiebome (Litchi chinensis Sonn, kultivar Mauritius) oor ‘n tydperk van vier jaar ondersoek. Verhoogde stikstoftoediening het in albei proewe die produksie aansienlik verhoog – ‘n maksimum gemiddelde produksie van 96 en 105 kg vrugte/boomljaar is onderskeidelik verkry vergeleke met 49 en 36 kg vir die kontroles. Hierdie behandelings het ook die grootste massa bemarkbare vrugte met goeie interne gehalte gelewer. Fosfaattoedienings het produksie in die teenwoordigheid van voldoende stikstof van 68 na 110 kg vrugtelboomljaar verhoog. Kaliumtoedienings hetgeen invloed op sowel produksie as vruggehalte uitgeoefen nie ten spyte van ‘n aanvanklike grondinhoud van slegs 56 mg K kg1.

Powered by BetterDocs