Pg. 17-20 Evalurering van Litchikultivars en Belowende Seleksies (Fase II) in Verskillende Produksiegebiede

Die Suid-Afrikaanse lietsjiebedryf is hoofsaaklik gebaseer op twee kultivars, naamlik HLH Mauritius en Red McLean (Madras). Hierdie is die enigste twee kultivars wat aangeplant is sedert die ontstaan van die bedryf ongeveer ‘n honderd jaar gelede. Weens die relatiewe kort oesseisoen van die twee kultivars, die ongewenste tyd van rypwording (gedurende Kersfees en Nuwejaar) en toenemende kompetisie vanaf veral Madagaskar, het ‘n groat vraag ontstaan na beter kultivars. ‘n Projek is begin waar alle belowende kultivars en seleksies, wat plaaslik beskikbaar was, in die belangrikste
lietsjieproduserende gebiede geevalueer gaan word. Belowende kultivars vanaf ander lietsjieproduserende lande (hoofsaaklik Australie) sat ook ingesluit word vir evaluasie.

Die artikel behandel ‘n literatuurstudie oor die onderwerp, ‘n beskrywing van die navorsingsprojek en vestiging van die evaluasieblokke.

Powered by BetterDocs