Pg. 32 Plantafstande en Vestiging van Lietjsiebome

Die lietjsieboom het ‘n lang leeftyd en ontwikkel tot ‘n groot boom, sodat daar by aanplanting rekening gehou moet word
met die latere groei van die boom. Borne moet dus ver van mekaar geplant word om kompetisie uit te skakel en te voorkom dat takke van omliggende borne later inmekaar groei of selfs aanmekaar raak. lndien dit gebeur, moet gesnoei word anders word die blom- en vrugdraende oppervlakte verminder wat lei tot ‘n drastiese verlaging in opbrengs.

Dit is noodsaaklik dat die hele buitevlak van die boom aan sonlig en lugbeweging blootgestel word. Plantafstande sal bepaal word deur die uiteindelike grootte van die boom en die kontoer van die land. Lande wat skuins le, moet volgens die kontoer uitgele word.

Powered by BetterDocs